Potřebuji od kněze

Potřebuji od kněze

 •  
  Křest
  Dítě:

  Pokud máte zájem pokřtít své dítě v naší farnosti, je dobré domlouvat křtiny nejméně měsíc před zamýšleným termínem a to v úředních hodinách na faře. O křest dítěte žádají rodiče dítěte, kdy alespoň jeden z nich je pokřtěn v Římskokatolické církvi. Je důležité uvědomit si následující náležitosti:

  • rodiče jsou ochotni zavázat se nejen ke křestnímu obřadu, ale také k následné křesťanské výchově dítěte ve víře,

  • rodiče jsou ochotni absolvovat 2 setkání s knězem nad tématem křtu a výchovy ve víře,

  • rodiče žijí podle křesťanských zásad a mají uzavřené platné (církevní) manželství, nebo o to aspoň usilují,

  • rodičem vybraný kmotr (kmotra) je pokřtěný katolický křesťan, praktikující svou víru (chodí ke svatému přijímání a zpovědi, má uzavřené platné církevní manželství a je biřmován) a ochotný pomáhat rodičům v nábožensko-mravní výchově dítěte,

  • rodiče žijí na území farnosti Kravaře (jinak je nutné mít písemný souhlas vlastního faráře).

  Křest je zpravidla udělován druhou a čtvrtou neděli v měsíci u sv. Bartoloměje po mši svaté v 10 hodin a u sv. Mikuláše po mši svaté v 9 hodin. Na jiném termínu je nutné se předem domluvit.

   


  Dospělý:

  Křest dospělého člověka je možný tehdy, pokud ve svém životě uvěřil v Ježíše Krista jako svého Zachránce, poznal víru Církve a chce žít ve společenství katolické církve.
  Příprava na křest dospělého člověka většinou probíhá v dvouletém cyklu a svátost křtu se obvykle přijímá na velikonoční vigilii. Je vhodné, aby člověk hledající Boha a kráčející malými kroky po cestě víry doprovázel křesťan, který sám víru žije a může se tak stát pomocí a oporou pro žadatele křtu.

  Pro více informací kontaktujte, prosím, faráře nebo kaplana.

 •  
  Uzavřít manželství
  Církevní sňatek

  Svatba není jen krásnou památkou ve fotoalbu nebo kusem papíru založeného v dokumentech. V kostele uzavírají manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich trvalému svazku požehnal, provázel a naplňoval svou milosrdnou láskou. Skrze tuto svátost Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal páru v letech společného života. K dobrému manželskému životu je nutná nejen Boží přítomnost a požehnání, ale také co nejlepší seznámení a pochopení Božího záměru s manželstvím.

  Pro platné uzavření manželství v kostele i před státem, je nutné:

  • že jeden ze snoubenců je pokřtěný katolický křesťan,

  • že snoubenci jsou svobodní nebo ovdovělí,

  • absolvovat přípravu ke sňatku – celkem 3 setkání s knězem a přednášky v rámci společných setkání snoubenců,

  • předem se domluvit na termínu sňatku – cca. šest měsíců měsíců předem,

  • vyřídit úřední záležitosti – po domluvě s knězem.

   


  Zplatnění manželství (konvalidace, sanace)

  Někdy se stává, že manželství bylo uzavřeno pouze na úřadě nebo před státním úředníkem a po letech některý z partnerů zatouží po hlubší povaze sňatku, po Božím požehnání a Jeho přítomnosti. Stvrdit svůj manželský slib učiněný pouze civilně je možné před Bohem i po letech.


  Pro více informací kontaktujte, prosím, faráře nebo kaplana.


  Pro množství dotazů ohledně pronájmu farního sálu pro svatební pohoštění oznamujeme, že z jistých důvodů tento sál pro tyto účely nepronajímáme.

 •  
  Pohřeb

  Církevní pohřeb vyprošuje zemřelému duchovní pomoc, prokazuje úctu jeho tělu a pozůstalým dodává útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem.

  Veškeré náležitosti spojené s pohřbem je důležité domluvit s pohřební službou, která posléze kontaktuje farní úřad a společně domluví termín pohřbu. Průběh pohřbu je pak nutné osobně domluvit na setkání s knězem na faře.

 •  
  Pomazání nemocných

  Svátost pomazání nemocných  není svátostí před smrtí  nemocného či starého člověka, ale tuto svátost může přijmout každý člověk, kterého sužuje vážná či dlouhodobá nemoc a stáří nebo který se má podrobit vážnému operativnímu zákroku. Nemocnému přináší tato svátost  posilu především  duchovní , ale také tělesnou úlevu a posiluje nemocného ve velké důvěře v Boží pomoc při nesení kříže nemoci a utrpení. Tak jako se o tělo stará lékař, o duševní pomoc se stará sám Ježíš prostřednictvím této svátosti.

  Svátost pomazání nemocných se uděluje na požádání  kdykoli a kdekoli. Návštěvu nemocného je možné domluvit telefonicky s knězem. Prosím, neodkládejte udělení této svátosti vašim blízkým. Kněz rád navštíví se slovem útěchy a povzbuzení každého nemocného. Za zprostředkování kontaktu s Vašimi nemocnými budeme vděčni.

     Duchovní péči zajišťují v nemocnicích:

  Ostrava 
   Poruba a Vítkovice

     - nemocniční kaplan P. ThLic. Václav Tomiczek (tel. 733 741 700).

  Ostrava – Fifejdy

     - nemocniční kaplan P. Mgr. Marek Žukowski (tel. 731 689 571).

  Opava - Slezská nemocnice (včetně Psychiatrie)

     - nemocniční kaplan P. Mgr. Marek Večerek (tel. 733 307 117),
     - řeholní sestra Mgr. Cecilie Heneberková (tel.: 731 704 497).

  Návštěva je nabízena těm pacientům, kteří touží po duchovním rozhovoru, naslouchání, modlitbě či udělení svátostí.

 •  
  Svátost smíření

  Svátost smíření zprostředkuje odpuštění hříchů a je velikým Božím darem, projevem Boží lásky k chybujícímu člověku. Smíření s Bohem a lidmi přináší člověku do nitra Boží pokoj.

  Nebyli jste u svátosti smíření – zpovědi už mnoho let a nevíte jak na to, nebo máte strach a stydíte se? Nebojte se přijít – kněz vám rád pomůže, abyste přijali tuto svátost k osobnímu duchovnímu prospěchu.
  Pro Vaše seznámení s touto svátostí bychom rádi uvedli jednotlivé části. Svátost smíření je proces, který se skládá ze:

  • Zpytování svědomí (pomůckou může být zpovědní zrcadlo, které můžete nalézt v kancionálu),

  • Lítost, v níž nejde jen o záležitost citů, ale rozumové uvědomění si, že jsem špatně jednal vůči Bohu, vůči lidem nebo vůči sobě,

  • Předsevzetí, tzn., že se budu snažit žít lépe,

  • Vyznání hříchů ve zpovědnici,

  • Vykonání pokání, neboli díkučinění, které mi uloží zpovědník.


  Příležitost přijmout  tuto svátost je možné
  :

  • vždy ½ hodinpřede mší svatou,

  • na první pátek od 9 do 11 hodin v kostele sv. Bartoloměje,

  • každý pátek v měsíci hodinu přede mší svatou v obou kostelích,

  • před velkými svátky – Vánoce a Velikonoce – se zpovídá dle aktuálního rozpisu,

  • na požádání kdykoliv.

 •  
  Biřmování

  Čím více křesťan vrůstá do své víry, tím více zjišťuje, že musí svou víru chránit v nových a neočekávaných zkouškách. Nezřídka musí čelit otevřenému i skrytému pronásledování. Na druhé straně jeho víra není jen soukromou záležitostí. Víra roste, upevňuje se a šíří se ve společenství věřících. Zároveň je křesťan vybízen k hlásání a příkladu svého života podle přijaté víry. Může se stát, že síla víry slábne, že víra pokulhává, že život ve víře je neradostný, rutinní, přítěží…

  Pro nový elán ve víře, pro Boží přítomnost v životě z víry, pro neohroženost ve vydávání svědectví o víře je nabízena svátost biřmování. V této svátosti Bůh dává člověku vědomí, že není v nejtěžších zkouškách života sám a bez pomoci. Umocňuje se a prohlubuje svátost křtu. Uvádí člověka hlouběji do tajemství křesťanského života. Křesťan dospívá ve své víře a stává se za svou víru plně zodpovědným.


  Svátost biřmování je v naší farnosti udělována zpravidla co 3 roky, čemuž předchází nezbytná příprava v průběhu školního roku. Svátost se uděluje všem pokřtěným, kteří dovršili 16 let života.


  Žádná svátost, tím méně biřmování, není zbytečná, protože Kristus neustanovil nic zbytečně.

  Pro více informací, prosím, kontaktujte kněze ve farnosti.

 •  
  Svaté příjímání

  Eucharistie, svaté přijímání či Nejsvětější svátost oltářní, je velkým darem Boha pro člověka, je středem života člověka a jeho největším posvěcením. Je svátostí, v níž Ježíš Kristus z lásky přebývá v člověku. Eucharistie je památkou Ježíšovy poslední večeře a Jeho obětí na kříži. Eucharistická slavnost má charakter hostiny  Ježíš se v ní pod způsobou chleba a vína dává za pokrm a nápoj na cestě do věčného království. Eucharistie je svátostí lásky, kdy každý z nás přijímá pokrm, jenž nás sytí a ještě těsněji spojuje s Ježíšem a mezi sebou navzájem.

  Tajemství Eucharistie je jedním z největších tajemství víry člověka. Při mši svaté proměněný chléb a víno jsou reálné Tělo a Krev Ježíše Krista. Když je přijímáme, osobně se setkáváme s Kristem; je to vrcholný způsob spojení s Ježíšem zde na zemi.
  Jako je nutný chléb a voda pro život člověka, tak je nutná Eucharistie pro (duchovní) život křesťana. Proto se doporučuje často přistupovat k Eucharistii.

  Podmínky k přijetí Eucharistie:

  • křest,

  • život v milosti posvěcující  nemít žádný objektivně těžký hřích,

  • víra v Eucharistického Krista,

  • nemít žádný církevní trest,

  • žít podle víry  u manželů: mít platný církevní sňatek,

  • eucharistický půst  1 hodinu před přijetím nic nejíst a nepít (vyjma léků a vody).


  První svaté přijímání

  K 1. svatému přijímání mohou přistoupit děti, které absolvují nejméně 4 roky výuky náboženství, jsou pokřtěny a společně s rodiči se zúčastní přípravy ke svátostem.

   


  Dospělý

  Pro dospělé je možnost přípravy zahrnuta v setkávání katechumenů v rámci přípravy dospělých ke křtu.

   


  Podávání viatika nemocným a umírajícím

  Pro nemocné je svátost Eucharistie jednou z největších posil a útěch v nesení bolesti a utrpení nemoci. Ježíš nechce nechávat nemocné samotné v tomto okamžiku života, který sám prožil, a proto se velmi doporučuje přinášet Eucharistii nemocným.
  V naší farnosti pravidelně navštěvujeme nemocné na druhý pátek v měsíci, kdy je nabízeno nejen přijetí Eucharistie, ale také svátosti smíření či pomazání nemocných. Za zprostředkování kontaktu s Vašimi nemocnými budeme vděčni.

   

  V jakýchkoli otázkách ohledně přijímání Eucharistie, prosím, kontaktuje kněze ve farnosti.