Modlitby farníků

Modlitby farníků

 •  
  Modlitba ve 21 hodin

  Úkolem nás křesťanů je nejen prožívat svou víru, ale také prosit za ty, kteří Boha neznají. Proto bychom velmi rádi pozvali vás všechny ke každodenní společné modlitbě za naši farnost. Tato modlitba by spočívala v  tom, že vždy ve 21 hodin se každý může pomodlit za celé město, farnost, za nevěřící a hledající v Kravařích modlitbu Otče náš a připojit Sláva Otci. Kdekoli budete, třeba v  obchodě, na cestě, doma, sami nebo s rodinou. Můžete si dát signál do telefonu na devátou hodinu večerní a připojit se k řetězci modliteb na tento úmysl. My kněží pak vždy pošleme všem farníkům na závěr ve 21 hodin požehnání. Věřme v  sílu modlitby a nebojme se takto sloužit.

 •  
  První pátek v měsíci

  Úcta k Srdci Ježíšovu je mezi křesťany velmi rozšířená. Své kořeny má zejména v Písmu svatém, dále ve spisech církevních otců a u světců. Ježíš v evangeliu představuje své srdce jako zdroj občerstvení a pokoje: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží“. (Mt 11,28-30) Ježíšovo srdce je spojeno s jeho láskou a smrtí na kříži pro nás, jak říká sv. Pavel: On mě miloval a za mě se obětoval“. (Gal 2,20) V 16. století úctu k Srdci Ježíšovu rozšířil sv. František Saleský (1567-1622), když založil Kongregaci Navštívení, kterou zasvětil právě Srdci Ježíšovu. Důležitý význam při šíření této úcty měla zjevení Nejsvětějšího Srdce sv. Markéta Marii Alacoque (1647-1690). Při těchto zjeveních jí Ježíš odevzdal poselství lásky a milosrdenství pro církev a všechny lidi. Všichni, kdo žijí v souladu s jeho láskou dostávají od Ježíše dvanáct zaslíbení:


  1. Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav.
  2. Vnesu pokoj do jejich rodin.
  3. Potěším je v jejich trápeních.
  4. Budu jim v životě bezpečným útočištěm, zvláště v hodině smrti.
  5. Vyleji hojnost požehnání na všechno jejich konání.
  6. Hříšnici najdou v mém Srdci zdroj milosti a nekonečné moře milosrdenství.
  7. Lhostejné duše se stanou horlivými.
  8. Horlivé duše dosáhnou velké dokonalosti.
  9. Požehnám také domům, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.
  10. Kněžím dám dar, že obrátí i nejzatvrzelejšího člověka.
  11. Jména těch, kteří tuto úctu šíří, budou zapsána v mém Srdci a nikdy z něj nebudou vymazána.
  12. Všem, kteří budou přijímat svaté přijímání na první pátek v měsíci nepřetržitě po devět měsíců, slibuji milost pokání při umírání: nezemřou v nemilosti ani bez svátosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm v posledních chvílích života.

  Zaslíbení, především poslední z nich, nelze chápat jako pověru či jako laciný recept, jak "spolehlivě" dosáhnout nebe. Máme je chápat a vykládat na základě Písma svatého a učení církve. Zaslíbení jsou součástí božské pedagogiky: Ježíš chce tímto způsobem k sobě přitahovat lidská srdce. To, co Pán žádá, je naše láska, celý náš život, naše předsevzetí k hlubokému křesťanskému životu. Proto církev úctu k Srdci Ježíšovu vždy doporučovala.

   
 •  
  První soboty v měsíci

  Ve farním kostele pod vitráží Panny Marie rozvazující uzly je nádoba na vaše úmysly a starosti, které můžete do této nádoby vkládat. Vždy jednou za měsíc na první sobotu bude na tyto úmysly sloužena mše svatá. Zároveň se ve farním kostele na závěr každé sobotní mše svaté budeme u vitráže modlit za tyto úmysly modlitbu k Panně Marii rozvazující uzly. Využijte této příležitosti tímto způsobem předkládat Panně Marii své starosti.


  Zaslíbení Neposkvrněného Srdce Panny Marie:

  1. Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
  2. Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
  3. Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
  4. V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
  5. Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
  6. Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
  7. Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
  8. Chudým se dostane příbytku a chleba.
  9. Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele.
  10. Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.
  11. Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
  12. Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. (Platí zvláště pro děti).
  13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
  14. Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
  15. Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
  16. Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
  17. Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
  18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
  19. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.
  20. Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.
  21. Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
  22. Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
  23. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
  24. Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
  25. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
  26. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
  27. Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
  28. Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci.
  29. Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží.
  30. Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich - to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
  31. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
  32. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
  33. Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.
  K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení Nejblahoslavenější Panny, a to její "velké zaslíbení":
  "Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!"

 •  
  Adorace

  Každý pátek se konají soukromé adorace Nejsvětější svátosti oltářní v obou kostelích .

  V kostele sv. Mikuláše od 16 do 17 hodin a ve farním kostele od 17 hodin do 18 hodin.

  Během těchto adorací je vždy příležitost ke svaté zpovědi nebo rozhovoru s knězem.

  Na první pátek je celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní ve farním kostele od 9 hodin do večerní mše svaté.

  Jednou měsíčně je možnost společné adorace s modlitbou díků a proseb 
  v kostele sv. Mikuláše.
  Je zde možnost osobně projevit chvály a díky Bohu a prosit za sebe i za druhé.
  Termín je vždy aktualizován v ohláškách.

 •  
  Modlitba růžence

  Růženec, který se modlívá přede mší svatou, se budeme modlit vždy na tyto úmysly:

  Pondělí za nemocné, trpící a osamocené farníky
  Úterý za mír ve světě
  Středa za pronásledované křesťany
  Čtvrtek za nová duchovní povolání
  Pátek za rodiny farnosti a farní mládež

   

 •  
  Společenství Eucharistická hodina

  Otec biskup založil celodiecézní společenství Eucharistická hodina, do něhož se může přihlásit každý z vás. Členové společenství se zaváží každý týden, ale minimálně jednou za měsíc strávit půl hodiny na tiché adoraci Nejsvětější svátosti a v rámci svých možností půl hodiny měsíčně k jakékoli pomoci ve farnosti. Tito členové obdrží knížku společenství s eucharistickými modlitbami a každý měsíc za ně bude sloužit otec biskup mši svatou. Kdo by měl zájem přihlásit se do tohoto společenství, kontaktujte kněze.

 •  
  Nikodémova noc
  Nikodémova noc je hodinová adorace, která slouží k zastavení se u eucharistického Krista.
  Adorace probíhá v kostele sv. Bartoloměje 1x za měsíc od 21 do 22 hodiny a konktrétní datum bude vždy oznámeno v ohláškách. První půlhodinu je adorace vedena, druhá půlhodinu probíhá v tichu. Celá adorace je vedena místními akolyty.
  "Nikodémova noc" navazuje na osobu Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci. Vznikla jako odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě a umožnit všem setkání s Pánem mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti.
  Důležitým prvkem "Nikodémových nocí" je tma. Adorace v tichu a ve tmě oprošťuje od světa plného zvuků a obrazů. Tma vytváří atmosféru intimity a pomáhá nalézt odvahu přijít a setkat se s Pánem.
        
  K adoraci jsou zváni všichni. Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít.