Křížová cesta


Zpět na historii farnosti
 

Stalo se to asi před 2000 lety. Byl Velký pátek Bylo právě dopoledne a v Jeruzalémě byl horký den. Proč však na tuto událost po tolika letech stále ještě vzpomínáme? Ten den se totiž rozhodovalo i o našem věčném životě. Ježíš Kristus znal každého z nás osobně a věděl, že po dvou tisíciletích budeme zde. Věděl také, že to, abychom dosáhli věčný život, nedosáhneme vlastními silami, ale že On nás musí nejprve vykoupit svou smrtí. A protože každého z nás velmi miluje, dobrovolně se rozhodl zemřít za mě, za Petra, Ilonu, za Jirku, za Marušku i za tebe. Umřel i za tebe!
A tak se nyní vydejme společně s ním na Křížovou cestu. Odložme všechny ostatní myšlenky a starosti a prožijme s ním tuto půlhodinu. Nezapomeňme vzbudit ve svém srdci lítost nad svými hříchy, protože kdybychom je nezpůsobili, nemusel by Kristus za nás zemřít
 

1. Pán Ježíš je odsouzen
Kristus si vyvolil 12 učedníků, jeden ho zradil, druhý třikrát zapřel a ostatní od něho v Getsemanské zahradě utekli. Tam ho zajali najatí vojáci a odvedli ho k soudu. Bůh je souzen lidmi!!! Copak je to spravedlivé, copak se Kristus nemohl proti tomu bránit? Mohl, vždyť je všemohoucí, ale možná, že v právě této chvíli si vzpomněl na tebe a z lásky k tobě mlčel a přijmul rozsudek, aby tě mohl vykoupit
Pane, dej nám milost, abychom Ti vždy zůstali věrní. Dej ať nás Tvůj příklad posiluje ve chvílích, kdy nás ostatní nespravedlivě odsuzují. Dej nám lásku k našim bližním, vždyť i pro ně jsi šel na smrt.

 

2. Pán Ježíš přijímá kříž
Jsou různé druhy smrti. Nejtěžší je umírat dlouho. A právě tento způsob jsi z lásky k nám zvolil. A i každého z nás vybízíš: Vezmi svůj kříž a následuj mě. Už konečně přijmi to, co jsem pro tebe nachystal: své povinnosti. svoje problémy, svoje schopnosti i radosti a nes to vše tak, aby byl Bůh co nejlépe oslaven.
Pane dej, abychom přijímali každý den a každou okolnost jako Tvůj dar. Ať se nezdráháme přijmou svůj životní úděl. Dej nám trpělivost, se kterou jsi nesl svůj kříž.
 

 

3. Pán Ježíš padá poprvé pod křížem
Není zrovna příjemné spadnou na zem. Horší je spadnou s nákladem, to je člověk přímo drcen. A když se k tomu ještě přidá nadávání a bití nepřátel, to musí být přímo strašné. Pane děkujeme Ti, že jsi neodhodil kříž a že jsi neutekl z Křížové cesty, ale že jsi z lásky k nám pokračoval.
Dej nám opravdovou lásku k těm, kteří trpí. Dej ať nikdy druhému nepřidáváme bolest. Dej ať těžkosti dokážeme přijímat klidně a bez nadávání.
 

 

4. Pán Ježíš se potkává s Pannou Marií
Ti, které jsi před nedávnem učil a uzdravoval, nyní stojí okolo a dívají se na tebe nepřátelsky. Dokonce před Pilátovým palácem křičeli, aby tě dal ukřižovat. Panna Maria to cítí stejně bolestně jako Ty, pane. Toto bolestné setkání Ti dodává posilu a odhodlání obětovat se i za ty, kteří tebou pohrdají.
Dej, abychom dokázali druhé v jejich těžkostech potěšit. Dej ať se obrátí i ti, kteří tě dosud neznají. Dej, ať se za nás přimlouvá Panna Maria.

 

5. Šimon pomáhá nést kříž
Něco druhého je nést kříž někoho jiného a něco jiného je nést kříž svůj. Často nám schází ochota nabídnout druhému pomoc. A to je chyba. Vždyť právě proto nás stvořil Bůh na zemi víc, abychom si mohli vzájemně pomáhat. Když se o to nesnažíme, zpronevěřujeme se také svému poslání. Otevřeme tedy oči a podívejme se, kdy je naše pomoc potřeba a také ji ochotně nabídněme.
Pane, dej nám ochotu pomáhat druhým. Dej nám pokoru, abychom dokázali přijímat pomoc druhých. Dej nám odvahu svou pomoc nabídnout.

 

6. Veronika otírá Kristovu zkrvavenou tvář
Pane, dříve než jsi přijmul kříž, probděl jsi noc, byl jsi bičován, korunován trním. Tvá tvář je k nepoznání a nikdo s tebou nemá soucit. Veronika ti nabídla roušku, aby sis aspoň osušil tvář. Není to nic významného a asi ti to ani moc nepomohlo, ale určitě Tě to potěšilo. Takto Ti mohlo pomoci mnoho dalších a snad o tom i někteří uvažovali, ale odhodlala se jen jediná, dokázala být první. Od ní by se měl učit i každý křesťan: Být první v konání dobra, Ti ostatní se již připojí.
Dej nám odvahu dělat dobro jako první. Pomoz, abychom nepřehlíželi maličkosti. Veď nás k obětavé lásce.
 

 

7. Pán Ježíš padá podruhé
Pane, Ty jsi po tomto pádu vstal. Dáváš nám tak příklad, abychom se nenechali odradit překážkami, které nám ztěžují cestu za tebou.
Dej nám pevnou vůli, abychom Tě dokázali vždy následovat. Dej nám vytrvalost v konání dobrých skutků. Dej nám naději, že se s tebou na věčnosti setkáme.
 

 

8. Ženy litují Pána Ježíše
Pane, Ty jsi nepřijal soucit těchto žen, protože jsi viděl, že to nemyslí doopravdy. V jejich soucitu scházela láska. Scházela ochota přijmout Tvé učení a změnit život. I my se jim často podobáme. Máme plno řečí a skutek - utek.
Dej nám sílu změnit něco ve svém životě. Dej nám vynalézavou lásku, která by nezůstávala pouze u slov. Dej, ať náš soucit druhé neuráží, ale je pro něho povzbuzením a posilou.

 

9. Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
Spadnout těsně před cílem je smůla. Ale ty jsi Pane nezůstal ležet, ale šel jsi dál. Kdybychom my odhodili svůj kříž, nejen, že bychom nesplnili své poslání, ale náš kříž by se stal na cestě překážkou, pro ty, kteří jsou za námi a to si přece nemůžeme vzít na zodpovědnost, aby někdo kvůli nám nedošel k cíli.
Pane, dej nám ochotu nést svůj křiž. Dej, ať ho nikdy neodhazujeme. Dej, ať druhým ukazujeme správnou cestu k Tobě.
 

 

10. Pánu Ježíši berou šaty
Pane, tobě sebrali všechno. A my jsme neochotní někomu něco půjčit. Jaký je to rozdíl! Křesťan by měl všechno využívat ne k svému osobnímu prospěchu a pohodlí, ale k dobru všech a k šíření Božího království mezi lidmi.
Pane dej, abychom nikdy nebyli závislí na svém majetku. Dej, ať jsme ochotni půjčit druhým i s rizikem, že se nám to již nevrátí. Dej, ať svého majetku využíváme k šíření Božího království.
 

 

11. Pán Ježíš je přibíjen na kříž
Pane, před chvílí jsme uvažovali o tom, jak Ti sebrali všechno Tvé vlastnictví. A nyní si necháváš vzít i svou svobodu. My nejsme rádi, když o nás druzí rozhodují, ale sami druhým bereme svobodu rádi. A Ty nám v evangeliu říkáš: Co chcete, aby druzí činili vám, dělejte i vy jim. Příklad jsi nám k tomu dal svým životem i svou křížovou cestou.
Dej, ať druhým děláme dobro, i když nám to dobrým zatím ještě neoplácejí. Dej, ať nechceme druhé zotročovat, ale ať spíše my sloužíme jim. Ať nehledáme laciné výhody, ale správně plníme své povinnosti.

 

12. Pán Ježíš na kříži umírá
Kristus kvůli mě a kvůli Tobě visel na kříži a bude tam viset až do tří hodin, když zemře. V duchu se nyní postavme pod kříž. Uvědomme si, že Ježíš zde trpí kvůli mým hříchům. V tomto postoji bychom měli být vždy, když se rozhodujeme, zda udělat ten či onen hřích. Celým svým životem bychom měli stát pod křížem a uvědomit si, že pro každý hřích Kristus trpí z lásky ke mně na kříží!!! Budeme mu přidávat bolest?
Pane, dej nám odvahu začít bojovat se svými hříchy. Dej nám touhu prožít zbytek svého života pod křížem. Dej, abychom Ti byli vděční, že jsi pro nás šel na smrt.
 

 

13. Ježíšovo tělo položeno do klína Panny Marie
Stále jsme ještě pod křižem. Vidíme, jak Panna Maria pláče nad smrtí svého syna A nyní pohlédla na tebe. V jejím pohledu nejsou výčitky, ani zloba. Je tam jen nevyřčená otázka: Vidíš, co máš na svědomí? Kvůli tvým hříchům zemřel můj syn. A ty si to ani nebereš k srdci a hřešíš klidně dál.
Pane, dej ať si uvědomíme, jakou bolest působíme také Panně Marii každým hříchem. Naplň nás ochotou jít za tebou. Dej, ať se obrátí i zatvrzelí hříšníci.
 

 

14. Ježíšův pohřeb
Každý člověk jednou zemře a zemřeme i my. Zatím s tím však moc nepočítáme. Žijeme si, jako by se nás to netýkalo a to je chyba. I nás budou jednou pohřbívat. Pokud budeme žít pro Krista zde na zemi, máme naději, že s ním budeme žít i v nebi. A to přece již stojí za to.
Pane, dej, ať svůj život prožijeme s Tebou a pro Tebe. Dej nám život věčný. Zvláště Tě chceme prosit o milost pro toho, kdo první z nás zemře.
Závěr: Pane, šli jsme s tebou křížovou cestou a alespoň trochu jsme se snažili poznat velikost Tvé lásky, která Tě vedla k tomu, že ses obětoval za každého z nás. Dej, abychom ti za to byli vždycky vděční a aby Tvé utrpení pro nikoho z nás nebylo zbytečné.


 

 

 

 

 

 

 

 


                Texty čerpány z www.fatym.com